Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το ακαδ. έτος 2019 - 2020

Δημοσιεύθηκε 20/05/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020

Οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εμβάθυνση μηχανικών και άλλων επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις διεπιστημονικές μεθόδους προσέγγισης και αντιμετώπισης των σύγχρονων ενεργειακών θεμάτων (παραγωγή χρήσιμων μορφών ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμηση ενέργειας, περιβαλλοντικά θέματα, ενεργειακές αγορές, κλπ.), ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων και οργανισμών.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε απογευματινές ώρες, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2019.

Στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί σχολών του ΕΜΠ ή άλλων πολυτεχνικών σχολών της χώρας, πτυχιούχοι άλλων ισότιμων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, διπλωματούχοι/πτυχιούχοι θετικής κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της χώρας ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ του εξωτερικού και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν λάβει το δίπλωμά (πτυχίο) τους έως και την περίοδο Οκτωβρίου 2019. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε 40.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα):

  1. Αίτηση εισαγωγής σε ειδικό έντυπο, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  3. Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
  4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος / πτυχίου.
  5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας.
  6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος υπογεγραμμένες στο πίσω μέρος του κλειστού φακέλου ή να αποσταλούν απ’ ευθείας ηλεκτρονικά από τον συντάκτη τους, στο epm_apply@ece.ntua.gr.
  7. Για όσους δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από την οποία να προκύπτει ότι ο αριθμός μαθημάτων που υπολείπονται για την κτήση του πτυχίου είναι έως και 5, βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της μέχρι την περίοδο Οκτωβρίου 2019 και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του φοιτητή (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος).
  8. Αντίγραφα δημοσιεύσεων εργασιών, βραβεία ή άλλες διακρίσεις.
  9. Απλή φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  10. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» στο Νέο Κτήριο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο Γ.2.3, 2ος όροφος, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, από 20/05/2019 έως και 10/06/2019 και ώρες 10.00-13.00. Επίσης, μπορούν να υποβάλλονται με κούριερ (όχι συστημένη επιστολή), με τελευταία ημερομηνία αποστολής την 10/06/2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ,
στο τηλέφωνο 2107723655 και το email epminfo@power.ece.ntua.gr. Πληροφοριακό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http://www.epm.ntua.gr.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epm_apply@ece.ntua.gr χρησιμοποιείται μόνο για αποστολή συστατικών επιστολών.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Ευάγγελος Διαλυνάς

Καθηγητής ΕΜΠ