Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την οικονομική ενίσχυση από το κληροδότημα των "Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" ακαδ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 24/05/2019

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα «Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» χορηγείται οικονομική ενίσχυση

σε προπτυχιακό φοιτητή του Ιδρύματος για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης:

 1. η φοίτηση, κατά προτίμηση, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
 2. η ελληνική υπηκοότητα ή καταγωγή
 3. η ηλικία μέχρι 36 ετών
 4. η αποφοίτηση από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας και επικουρικώς από Λύκειο άλλη πόλης του νομού Αρκαδίας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
 5. η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές του όπως είναι τα έξοδα διαμονής-διατροφής, η αγορά πρόσθετων βιβλίων, η προμήθεια τεχνολογικών βοηθημάτων, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η εκπαίδευση σε υπολογιστές, κλπ.
 6. η διάκριση του υποψηφίου ως προς το χαρακτήρα (καλός και ηθικός χαρακτήρας) και τα πνευματικά του χαρίσματα.

Η επιλογή του σπουδαστή θα γίνει με την εξής σειρά προτεραιότητας:

 1. απόφοιτος από Λύκειο της Τρίπολης που σπουδάζει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 2. απόφοιτος από Λύκειο της Τρίπολης που σπουδάζει σε άλλη Σχολή του Ε.Μ.Π.
 3. απόφοιτος από Λύκειο άλλης πόλης του νομού Αρκαδίας που σπουδάζει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 4. απόφοιτος από Λύκειο άλλης πόλης του νομού Αρκαδίας που σπουδάζει σε άλλη Σχολή του Ε.Μ.Π.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 350 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 16.07.2019. Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του / της δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη:

Δ/ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΩΜΑΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τηλ. 210 772 1951, 210 772 1927

συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)
 • πρωτότυπο πιστοποιητικό σπουδών για το τρέχον ακαδ. έτος
 • φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • απολυτήριο Λυκείου
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • απόσπασμα ποινικού μητρώου τύπου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 • αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2017
 • αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας προσωπικό, φορολογικού έτους 2017 εάν υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι "δεν έχω προσωπικά εισοδήματα και δεν κάνω δήλωση εισοδήματος στην εφορία"
 • δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από καθηγητές του υποψηφίου στο Λύκειο ή μέλη ΔΕΠ της Σχολής φοίτησης του υποψηφίου στο Πολυτεχνείο
 • πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για το τρέχον ακαδ. έτος.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΦΡ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ