Διαβίβαση Ανακοίνωσης της απόφασης της Συγκλήτου για την επίδοση του βραβείου "ΚΑΡΥ" ακαδ. έτους 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 15/10/2019

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 01.10.2019) αποφάσισε:

1. Να απονεμηθεί το Βραβείο «KAΡΥ» ακαδ. έτους 2017-2018 ως εξής

Για τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: στην κα Γκόρτσα Αρετή του Αθανασίου.

Για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών: στον κ. Μηλιώνη Ιάσονα του Κωνσταντίνου

2. Να εκδοθούν χρηματικά εντάλματα ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (800,00€) για καθέναν από τους δύο (2) δικαιούχους από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, μετά την έγκριση χορήγησης του βραβείου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και

3. Να απονεμηθεί συμπληρωματικά το αργυρό μετάλλιο που συνοδεύει το εν λόγω Βραβείο σε κάθε έναν εκ των βραβευθέντων.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στις προθήκες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 23.10.2019.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΦΡ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Έγγραφο