Διαβίβαση Ανακοίνωσης της απόφασης της Συγκλήτου για τη χορήγηση του Βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή" έτους 2018

Δημοσιεύθηκε 17/10/2019

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 01.10.2019) αποφάσισε:

  1. Να χορηγηθεί το «Βραβείο Ευστράτιου Γαλανή» έτους 2018 στην κυρία Φίλιππα Μυρσίνη του Γεωργίου, φοιτήτρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του.
  2. Να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα ποσού 1.000,00 € στο όνομα της δικαιούχου από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 25.10.2019.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΦΡ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Έγγραφο