Διαβίβαση Ανακοίνωσης της απόφασης της Συγκλήτου για τη χορήγηση της υποτροφίας "Χρήστου Αργυρόπουλου" ακαδ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 29/10/2019

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 01.10.2019) αποφάσισε:

  1. Να χορηγηθεί η υποτροφία «Χρήστου Αργυρόπουλου» ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στην κα Ραρρά Άλκηστη του Σωτηρίου, φοιτήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις της υποτροφίας.
  2. Να εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα πληρωμής τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρών (3.600,00 €) στο όνομα της δικαιούχου από το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ, μετά την έγκριση του διορισμού της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
  3. Να προσκομίζει κάθε έτος η κα Ραρρά Άλκηστη αναλυτική βαθμολογία με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», το προσωπικό της εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας και το εκκαθαριστικό των γονιών της, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος για τη συνέχιση της υποτροφίας. Η χορήγηση της υποτροφίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τη διάρκεια του κανονικού προγράμματος σπουδών, ήτοι τα πέντε ακαδημαϊκά έτη.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 04.11.2019.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΦΡ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ