Εγγραφή από Μεταφορά θέσης φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το Ακ.Έτος 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 19/11/2019

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 19/11/2019) ενέκρινε την εγγραφή 4 ατόμων από μεταφορά θέσης φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακ. έτος 2019-2020. Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να γίνει η εγγραφή τους από 20/11/2019 έως 27/11/2019 Δευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης
  3. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης
  4. Μία (1) φωτογραφία