Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 19/11/2019

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Κατηγορία Αθλητών, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία της Σχολής στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, το διάστημα από 19 Νοεμβρίου 2019 έως και τις 29 Νοεμβρίου 2019, τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και ώρα 11:00 -13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)Αίτηση εγγραφής.

β)Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης.

γ)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώσουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ)Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ε)Πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο να αναγράφεται το μητρώο αρρένων των υποψηφίων.

στ)Πιστοποιητικό διαγραφής (μόνο για όσους είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή).

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.