Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

Δημοσιεύθηκε 10/12/2019

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 19/11/2019), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 16 του Ν. 4115/2013, αναριθμήθηκε σε παράγραφο 7 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4386/2016, εν συνεχεία αντικαταστάθηκαν (περ. α΄ και γ΄) με το άρθρο 19 του Ν. 4452/2017 και (περ. γ΄ εδαφ. β΄) με το άρθρο 16 παρ.1 (β) του Ν.4559/2018, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο παρακάτω μάθημα:

«Αυτόματος Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ» (9ου εξαμήνου)

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15780), από 10/12/2019 έως και 24/12/2019, τα παρακάτωδικαιολογητικά**:**

  1. Αίτηση υποψηφιότητας.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.
  4. Αντίγραφα των πτυχίων και τωντίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας.
  5. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής.

Σημείωση: Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Σχολής, στο τηλέφωνο 210-7723996.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Προκήρυξη