Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 20/12/2019

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2019, αφού έλαβε υπόψη της:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 16 του Ν. 4115/2013, αναριθμήθηκε σε παράγραφο 7 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4386/2016, εν συνεχεία αντικαταστάθηκαν (περ. α΄ και γ΄) με το άρθρο 19 του Ν. 4452/2017 και (περ. γ΄ εδαφ. β΄) με το άρθρο 16 παρ.1 (β) του Ν.4459/2018,
  2. την από 6/11/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής για την πρόσληψη τριών (3) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
  3. τις άμεσες διδακτικές ανάγκες της Σχολής,
  4. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
  5. την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής,

κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη:

του κ. Παναγιώτη Κοτσαμπόπουλου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ)» του 5ου εξαμήνου,

του κ. Χαράλαμπου Μπεχλιούλη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Νευροασαφής Έλεγχος και Εφαρμογές» του 9ου εξαμήνου και

του κ. Αναστάσιου Ζαφειρόπουλου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες» του 4ου εξαμήνου.