Ανακοίνωση Μετεγγραφών ακ. έτους 2019-2020 που ανήκουν στην περίπτωση β της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α'76)

Δημοσιεύθηκε 23/01/2020

Οι δικαιούχοι μετεγγραφών για το ακαδ. έτος 2019-2020 που ανήκουν στην περίπτωση β της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α'76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής το διάστημα από 24/01/2020 έως και 27/01/2020, και ώρες 11:00-13:00, για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση τους, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης μαζί με το εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2018, θα προσκομίσουν και το Ε1 2018. Κατά την προσέλευση τους, οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο ή εξουσιοδότηση εάν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει από άλλο πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το Ίδρυμα προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.