Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΚΕ για Υποψήφιους Διδάκτορες ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 12/02/2020

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Συνεδρίαση 11.02.2020) η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών προκηρύσσει πέντε (5) υποτροφίες, από τα διαθέσιμα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, που θα διατεθούν σε υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής ως κάτωθι:

Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών

(1 υποτροφία με έναρξη μετά τη λήξη των προηγούμενων υποτροφιών ήτοι μετά τις 25.7.2020).

Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών

(1 υποτροφία με έναρξη μετά τη λήξη των προηγούμενων υποτροφιών ήτοι μετά τις 7.7.2020).

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής

(1 υποτροφία, με έναρξη μετά τη λήξη των προηγούμενων υποτροφιών ήτοι μετά τις 25.7.2020)

Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων

(1 υποτροφία, με έναρξη μετά τη λήξη της προηγούμενης υποτροφίας ήτοι μετά τις 22.6.2020)

Σχολή ΗΜΜΥ

(1 υποτροφία με άμεση έναρξη).

Η προκήρυξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Υποτροφιών ΕΛΚΕ (διαθέσιμος στο edeil.ntua.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών από την 12η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 26η Φεβρουαρίου 2020, ώρες 11.00 έως 13.00, τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση Υ.Δ. για την Υποτροφία ΕΛΚΕ ΕΜΠ.
 2. Πιστοποιητικό Σχολής που βεβαιώνει ότι ο Υ.Δ. έχει γίνει δεκτός/δεκτή για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
 3. Αντίγραφο βασικού Πτυχίου/Διπλώματος του/της Υ.Δ.
 4. Βεβαίωση που πιστοποιεί το μέγιστο βαθμό διπλώματος που δόθηκε από την σχολή κατά το έτος αποφοίτησης του/της Υ.Δ.
 5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος (εφόσον υπάρχει).
 6. Βιογραφικό Σημείωμα Υ.Δ.
 7. Αναλυτική κατάσταση δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές και διεθνή συνέδρια (εφόσον υπάρχουν).
 8. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος -προσωπικό και οικογενειακό – για το φορολογικό έτος 2018.
 9. Βεβαίωση Αμοιβών και Υποτροφιών από το ΕΠΙΣΕΥ για το τρέχον έτος (ήτοι 1/1/2020-τρέχουσα ημερ/νία) και το προηγούμενο έτος (ήτοι 1/1/2019-31/12/2019).
 10. Βεβαίωση αμοιβών από τον ΕΛΚΕ για το τρέχον και το προηγούμενο έτος.

Προϋποθέσεις υποψηφίων για την διεκδίκηση υποτροφίας ΕΛΚΕ:

 • Να έχουν διανύσει χρόνο μικρότερο των τριών ετών από τον ορισμό και την έγκριση της ανάθεσης του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής τους από την Σχολή. Σε περίπτωση αναστολής της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, η διάρκεια της αναστολής, δεν προσμετράται στο διανυθέντα χρόνο από την έγκριση της ανάθεσης του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Να έχουν βαθμό βασικού πτυχίου μεγαλύτερο του 6.5 (έξι και μισό).
 • Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία με την ιδιότητα του Υ.Δ. (π.χ. ΕΠΙΣΕΥ, ΙΚΥ, ΕΚΕΦΕ «Δ», Ευγενίδειο Ίδρυμα) με εξαίρεση τις ολιγόμηνες υποτροφίες του ΕΛΚΕ, με χρηματοδότηση του ΕΠΙΣΕΥ και του προγράμματος ERASMUS PLUS (Ενίσχυση σε πανεπιστήμια για την τόνωση της Διεθνούς διάστασης των σπουδών).
 • Να μην κατέχουν έμμισθη θέση εργασίας στο Δημόσιο.
 • Τα ακαθάριστα ετήσια έσοδά τους από πηγές ΕΜΠ (ΕΛΚΕ, ΕΠΙΣΕΥ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 15.000,00 € (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας).
 • Το συνολικό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα (ακαθάριστα έσοδα) της ατομικής φορολογικής τους δήλωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 25.000,00€ (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας).

Για τυχόν πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 772 2820, 210 772 4307.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΚΟΖΥΡΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ