Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την προκήρυξη της υποτροφίας "ΧΡ.ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ" έτους 2019

Δημοσιεύθηκε 13/02/2020

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα “ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ” χορηγείται υποτροφία σε φοιτητή του Ε.Μ.Π. που εισήχθη το έτος 2019.

Ο δικαιούχος, ηλικίας μέχρι 36 ετών, πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:

 • Να κατάγεται από ελληνικά νησιά
 • Να είναι αγόρι
 • Να είναι οικονομικά αδύναμος.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 3.600 € (μεικτά).

Οι υποψήφιοι πρέπει έως και τις 10.04.2020 να υποβάλουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Δ/νση Μέριμνας, Θωμαΐδειο Κτίριο, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, τηλ. 210 7721820 & 210 7721927, τα ακόλουθα παραστατικά:

 • Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς»
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων φορολογικού έτους 2018
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου φορολογικού έτους 2018 (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι «κατά το φορολογικό έτος 2018 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανα δήλωση εισοδήματος στην εφορία»
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ για το τρέχον ακαδ. έτος
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ κ.α.α.

ΕΥΑΓ. ΦΕΛΕΚΟΣ