Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Δημοσιεύθηκε 10/03/2020

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2020, αφού έλαβε υπόψη της:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 16 του Ν. 4115/2013, αναριθμήθηκε σε παράγραφο 7 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4386/2016, εν συνεχεία αντικαταστάθηκαν (περ. α΄ και γ΄) με το άρθρο 19 του Ν. 4452/2017 και (περ. γ΄ εδαφ. β΄) με το άρθρο 16 παρ.1 (β) του Ν.4459/2018,
  2. την από 20/11/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υπότροφου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
  3. τις άμεσες διδακτικές ανάγκες της Σχολής,
  4. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
  5. την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής,

κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη:

του κ. Γεώργιου Τσουράκη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Αυτόματος Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ» του 9ου εξαμήνου,