Ανακοίνωση Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης 2020

Δημοσιεύθηκε 26/03/2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΕΜΠ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των αρχικών εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 26η Απριλίου 2020.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αφορά τους φοιτητές του 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών, που οφείλουν (εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019) έως 10 μαθήματα. Η χρονική διάρκεια για κάθε ΠΑ είναι δύο (2) μήνες και θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως 31/10/2020. Στο διάστημα υλοποίησης της ΠΑ οι φοιτητές δε θα πρέπει να έχουν γίνει διπλωματούχοι αλλά και να μην έχουν εκπονήσει άλλη φορά ΠΑ μέσω της Σχολής.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο συγκεκριμένο διάστημα του 2020 θα πρέπει να δηλώσουν το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» 8ου Εξαμήνου καθώς και να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης ΠΑ «ΠΡΑΞΙΣ» (http://praktiki.ntua.gr ή (http://praktiki.ece.ntua.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (central, οι ίδιοι κωδικοί πρόσβασης για την εγγραφή στο εκάστοτε εξάμηνο σπουδών). Μετά την επιτυχή εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΜΠ) τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Η επιλογή θέσης Πρακτικής Άσκησης γίνεται από τις θέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης ΠΑ Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» https://submit-atlas.grnet.gr

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ.

Ακολούθως θα πρέπει κάθε φοιτητής να αποστείλει ηλεκτρονικά (Κυρία Δ. Τσίνη, dimal@survey.ntua.gr), σε μορφή pdf, απαραίτητα, τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από το διαδικτυακό τόπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN
  3. έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των ²Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου²από το διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.
  4. τη βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ
  5. το έγγραφο του ΙΒΑΝ, πλήρωςσυμπληρωμένο και θεωρημένο από την αντίστοιχη τράπεζα

Τα 1, 2, 3, μπορούν να αποσταλούν άμεσα, καθώς αυτά είτε βρίσκονται ήδη στην κατοχή των φοιτητών είτε εκδίδονται ηλεκτρονικά, ενώ για τα 4, 5 σε περίπτωση αδυναμίας απόκτησης, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση (εντός της προθεσμίας).

Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της αναστολής, θα πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει με φυσική παρουσία στο Κεντρικό Γραφείο ΠΑ ΜΟΝΟ το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι φοιτητές μπορούν: