Θέματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε 03/04/2020

Επειδή, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των μαθημάτων μέσω πλατφορμών εξ αποστάσεως διδασκαλίας, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να γίνεται από κάποιο συμμετέχοντα η καταγραφή και η διάθεση των διαλέξεων, η Κοσμητεία υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, για να πραγματοποιηθεί η βιντεοσκόπηση θα πρέπει να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους όλοι οι συμμετέχοντες. Σε ένα μάθημα με πολλές δεκάδες ή και εκατοντάδες συμμετέχοντες που εισέρχονται/εξέρχονται στο σύστημα διαρκώς αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατο να ικανοποιηθεί εκ των προτέρων, συνεπώς η Κοσμητεία αποφάσισε:

  1. Δεν επιτρέπεται στους φοιτητές η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφηση, καθώς και η με κάθε μέσο (μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο) εγγραφή, αποθήκευση και αναπαραγωγή του μαθήματος (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, ήχων και πληροφοριών που σε αυτό παρουσιάζονται) σε οποιοδήποτε υλικό ή φορέα (όπως, ενδεικτικώς, ηλεκτρονικό υπολογιστή, φωτογραφική μηχανή, κάμερα κα).
  2. Η καταγραφή και εκ των υστέρων διάθεση του βιντεοσκοπημένου μαθήματος μπορεί να γίνει μόνο από τον διδάσκοντα, για τη διευκόλυνση των φοιτητών, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η ρητή συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων ή η απαλοιφή όλων των άλλων προσωπικών δεδομένων με εκ των υστέρων επεξεργασία (post processing).

Η Σχολή ενθαρρύνει τη παραγωγή βιντεοσκοπημένων μαθημάτων και τη διάθεσή τους, τηρώντας όμως αυστηρά τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Στο παρελθόν, οργανωμένα με τη βοήθεια ομάδας φοιτητών που είχε τη πρωτοβουλία, το 2010, έχουν παραχθεί και διατίθενται ως βιντεομαθήματα πολλά προπτυχιακά μαθήματα της Σχολής εδώ: https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=36 και στο forum των φοιτητών: https://shmmy.ntua.gr/forum (σύνδεσμοι με τα μαθήματα στο τέλος της ανακοίνωσης*).

Για το υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που αναρτάται στα μαθήματα, θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην οριζόμενη από τον δημιουργό-διδάσκοντα συνοδευτική άδεια διάθεσης περιεχομένου.

Για το σκοπό αυτό έχουμε εμπλουτίσει τις οδηγίες τηλεκπαίδευσης με ένα σχετικό κείμενο εδώ http://www.noc.ntua.gr/el/teleteaching-guide:

Άδειες διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού

Σχετικά με τη διάθεση ψηφιακού υλικού για την τηλεκπαίδευση (slides, βιντεοδιαλέξεις, φυλλάδια), μπορείτε, εκτός των άλλων, να χρησιμοποιείτε κάποια από τις γνωστές άδειες διάθεσης περιεχομένου για εκπαιδευτικό υλικό Creative Commons (CC). Δύο είδη αδειών διατίθενται:

  • CC BY-NC-SA: Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike (Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή)
    Η άδεια αυτή, επιτρέπει τη δημιουργία παράγωγων έργων με την επεξεργασία σε οποιοδήποτε βαθμό του πρωτότυπου, δηλ. διαμοιρασμό ελεύθερα, χωρίς όρους. Η επιλογή αυτή βοηθά στην ανταλλαγή και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού μέσα στα πλαίσια της πανεπιστημιακής κοινότητας γι’ αυτό και είναι δημοφιλής ανάμεσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με μεγάλη παράδοση στο e-learning.
  • CC BY-NC-ND: Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives (Αναφορά- Μη-Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγο Έργο)
    Η άδεια αυτή, δεν επιτρέπει την δημιουργία παράγωγων έργων επιτρέπει όμως την αναπαραγωγή όλου ή μέρους των πρωτότυπων έργων “λέξη προς λέξη” μέσα σε άλλα έργα.

Τo ακρωνύμιο και το λογότυπο της άδειας διάθεσης (π.χ. CC BY-NC-ND) χρειάζεται να αναγράφεται στην αρχή του εκάστοτε ψηφιακού υλικού (διαφάνειες ή βιντεοδιάλεξη). Παραδείγματα υλικού με χρήση τέτοιων αδειών μπορείτε να βρείτε στις υπηρεσίες ΚΑΛΛΙΠΟΣ και Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του ΕΜΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες διάθεσης περιεχομένου επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστοτόπους:

Νεκτάριος Κοζύρης

Κοσμήτορας ΣΗΜΜΥ

-------------------------------------------------------------------------

*Βιντεοδιαλέξεις:

ροή Υ
Λειτουργικά Συστήματα
Τεχνολογία και Ανάλυση εικόνων και video
Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων
Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας
Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Ροή Λ
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Γλώσσες Προγραμματισμού I
Μεταγλωττιστές
Γλώσσες Προγραμματισμού IΙ

ροή Σ
Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Ροή Η
Ηλεκτρονική 2

Ροή Δ
Ψηφιακές Επικοινωνίες 1 (μία διαλεξη)