Ανακοίνωση-Πρόσκληση της "Παπασταυριδείου Υποτροφίας" για την επίδοση της εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2019 (βάσει της προϋπόθεσης Β.3)

Δημοσιεύθηκε 10/06/2020

Η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. επαναπροκηρύσσει την «Παπασταυρίδειο Υποτροφία» έτους 2019 με βάση την τρίτη προϋπόθεση επιλογής δικαιούχου.

Χορηγείται μία ετήσια υποτροφία, ύψους 450,00 €, στον/στην φοιτητή/τρια, ηλικίας μέχρι 36 ετών, που έχει εισαχθεί πρώτος/η κατά σειρά βαθμολογίας το έτος 2019 σε μία από τις εννέα Σχολές του ΕΜΠ και:

 • Είναι οικονομικά αδύνατος
 • Έχει ακέραιο χαρακτήρα
 • Είναι Ελληνικής καταγωγής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 27.07.2020. Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς»
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2018
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου, φορολογικού έτους 2018 (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 ότι «κατά το φορολογικό έτος 2018 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανα δήλωση εισοδήματος στην εφορία»
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠ
 • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 2107721820, 210 7721927 & 2107721356.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ κ.α.α.

ΕΥΑΓ. ΦΕΛΕΚΟΣ