Εξ αποστάσεως εξετάσεις-διαδικαστικές διευκρινήσεις

Δημοσιεύθηκε 23/06/2020

Κατά την εξ αποστάσεως εξέταση ενός μαθήματος, ειδικά για μαθήματα μεγάλων ακροατηρίων που εξετάζονται με τις μεθόδους Β2γ&δ (βλ. απόφαση Συγκλήτου), υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα κατά την υποβολή των απαντήσεων, ειδικά όταν όλοι οι φοιτητές ταυτόχρονα προσπαθούν να παραδώσουν την τελευταία στιγμή, εντός προθεσμίας. Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια τεχνική δυσλειτουργία και επομένως αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής, οι διδάσκοντες μπορούν να διευκολύνουν δίνοντας μικρή παράταση στο χρόνο υποβολής ή να κάνουν δεκτή, εναλλακτικά, την παράδοση του γραπτού κατόπιν, εντός μικρού διαστήματος, μέσω e-mail από το πιστοποιημένο ιδρυματικό e-mail του φοιτητή, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η εξέταση. Αν η εξέταση για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο διακοπεί σε πολύ αρχικό στάδιο, ο διδάσκων μπορεί να ορίσει άλλη ώρα και μέρα εξέτασης, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία για όλους τους φοιτητές που θέλησαν να εξεταστούν στην προγραμματισμένη εξέταση.

Για τις εξαμηνιαίες εργασίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προκειμένου να μην υπάρχει συμφόρηση στις πλατφόρμες με την ταυτόχρονη υποβολή στην λήξη της προθεσμίας εντός της εξεταστικής, μπορεί κατά περίπτωση να εξεταστεί η παράταση υποβολής τους και αργότερα, μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σωστή ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και τη σύνδεσή τους μέσω των πλατφορμών με πιστοποιημένο τρόπο, με βάση τις τεχνικές μεθόδους που έχουν περιγραφεί στις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Σχολής.

Άρης Κοζύρης

Κοσμήτορας ΣΗΜΜΥ