Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη χορήγηση της υποτροφίας «στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών» για το ακαδ. έτος 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 04/09/2020

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι χορηγεί την υποτροφία «στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

H υποτροφία «στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Μεγάλων Ευεργετών» χορηγείται σε προπτυχιακό φοιτητή του Ε.Μ.Π. καταγόμενο από το Μέτσοβο. Διευκρινίζεται ότι ως καταγωγή των υποψηφίων νοείται ο τόπος γέννησης του πατέρα ή της μητέρας ή του παππού ή της γιαγιάς, χωρίς άλλη προϋπόθεση. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 1.700 €.

Δικαιούχοι της υποτροφίας είναι τόσο οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΕΜΠ κατά το έτος το 2019, όσο και οι φοιτητές όλων των ετών του κανονικού κύκλου σπουδών (πέντε ακαδημαϊκά έτη), εφόσον έχουν λάβει Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η απονομή της υποτροφίας για ένα ακαδημαϊκό έτος δεν συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης για άλλο ακαδημαϊκό έτος.

Στην περίπτωση περισσότερων του ενός υποψηφίου με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα ληφθεί υπόψη η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, η επιλογή του δικαιούχου θα γίνει από έναν ενιαίο πίνακα των οικονομικά αδύναμων φοιτητών και αυτός που θα χαρακτηρισθεί ως ο πλέον οικονομικά αδύναμος, βάσει του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί το ΕΜΠ για τον προσδιορισμό της οικονομικής αδυναμίας, θα λάβει την υποτροφία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως και τις 12.10.2020 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Π για τους εισαχθέντες έτους 2019
  • Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας για τους υπόλοιπους φοιτητές.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων φορολογικού έτους 2019
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου φορολογικού έτους 2019 (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι «κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανα δήλωση εισοδήματος στην εφορία»
  • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ για το 2018-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721356 & 210 7721820 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις loupaki@mail.ntua.gr & vaswgram@central.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ κ.α.α.

ΕΥΑΓ. ΦΕΛΕΚΟΣ

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.