Πρακτικό εκλογών Κοσμητείας ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 19/09/2020

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή 5 μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ώρα 14:00, συνεδρίασε η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που ορίσθηκε από τη ΓΣ της Σχολής κατά τη συνεδρίαση της 15/9/2020, με θέμα την έκδοση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017, άρθρο 18, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, την με αρ. 40558/16-10-2017 (ΦΕΚ 3646 τ’ Β) απόφαση του Πρύτανη ΕΜΠ και την Υπουργική Απόφαση με αρ. 77561/Ζ1/22-6-2020 (ΦΕΚ 2481 τ’ Β), σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.

Όπως αναλυτικά καταγράφεται στο επισυναπτόμενο πρακτικό καταμέτρησης ψήφων που εξέδωσε η ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΖΕΥΣ», εκλέγονται οι

1. Τσανάκας Παναγιώτης

2. Ματσόπουλος Γεώργιος

3. Παπαβασιλείου Συμεών

4. Παπαθανασίου Σταύρος

5. Ασκούνης Δημήτριος

Επιλαχόντες

1. Παπασπύρου Νικόλαος

2. Νικήτα Κωνσταντίνα

3. Στάμου Γεώργιος

4. Παπαοδυσσεύς Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ε. Συκάς Ν. Μήτρου Ι. Γκόνος

Πρόεδρος