Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού Γραμματείας

Δημοσιεύθηκε 22/09/2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του όγδοου άρθρου της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55821/20-9-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4019), στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής έως τις 04/10/2020, η εξυπηρέτηση του κοινού από τη Γραμματεία της Σχολής, θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού για την περίοδο 21/09/20 - 04/10/20.