Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο πεδίο της Φυσικής Υλικών

Δημοσιεύθηκε 13/10/2020

Προκηρύσσεται μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα που θα απασχοληθεί στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ μέσω υποτροφίας ερευνητή/μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής - INNOVATION-EL» (ΟΠΣ 5002772).

ΘΕΜΑ : «Ανάπτυξη και μελέτη δισδιάστατων ενεργειακών υλικών»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ : Δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικού στο πεδίο της Φυσικής Υλικών, με ενδιαφέρον στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών. Ο/Η υποψήφιος Διδάκτωρ θα μελετήσει χαμηλοδιάστατα υλικά με ισχυρές ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις. Θα εκπαιδευτεί, αφενός σε μεθόδους παρασκευής υλικών (π.χ. καινοτόμα υβριδικά χαλκογονίδια μεταβατικών μετάλλων), και αφ’ ετέρου σε τεχνικές χαρακτηρισμού περίπλοκων φυσικών ιδιοτήτων με σκοπό την ανίχνευση της δομής και δυναμικής των υλικών αυτών. Ερμηνεύοντας τα πειραματικά σας αποτελέσματα, θα κατανοήσετε πως ατέλειες στη νανοδομή των υλικών βελτιώνουν τη φυσική τους συμπεριφορά (π.χ. μαγνητισμός και υπεραγωγιμότητα), η οποία αξιοποιείται σε τεχνολογίες αιχμής, π.χ. ηλεκτρικοί κινητήρες υψηλής απόδοσης, μνήμες μεγάλης πυκνότητας εγγραφής δεδομένων, μαγνητική τομογραφία κ.α.. Ο/Η υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει την επιστημονική του/της γνώση μέσω υφιστάμενων συνεργασιών με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εντός και εκτός της Ελλάδας.

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: iesl.forth.gr