Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επίδοση του βραβείου "ΚΑΡΥ" ακαδ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 04/12/2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 27.11.2020) αποφάσισε:

1. Να απονεμηθεί το βραβείο **«**KAΡΥ» ακαδ. έτους 2018-2019 στους φοιτητές με Αριθμούς Μητρώου 02114068 και 03116014 αντίστοιχα, που πληρούν τις προϋποθέσεις του.

2. Να εκδοθούν χρηματικά εντάλματα, ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) για καθένα από τους δύο (2) δικαιούχους από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, μετά την έγκριση της χορήγησης του βραβείου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

3. Να απονεμηθεί, συμπληρωματικά, το αργυρό μετάλλιο που συνοδεύει το εν λόγω βραβείο σε κάθε έναν εκ των βραβευθέντων.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 11.12.2020.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ κ.α.α

ΕΥΑΓ. ΦΕΛΕΚΟΣ