Χρήστος Καρελιόπουλος

 


 •   ckarelio@mail.ntua.gr
 •   +30 (210) 7724365
 •   Γραφείο Α.1.8, 1ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων

Αρμοδιότητες

Τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί αφορούν κατά κύριο λόγο την τεχνική υποστήριξη του εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών (PCLAB) της Σχολής, της Γραμματείας (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού) αλλά και του Γραφείου Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι παρακάτω :

 • Κατάρτιση του προγράμματος μαθημάτων των εργαστηρίων
 • Λήψη αντιγράφου ασφαλείας (backup image) από κάθε αίθουσα διαμορφωμένο με βάση τις απαιτήσεις σε software που υπάρχει από τους διδάσκοντες των μαθημάτων και εγκατάσταση του σε όλους τους clients.
 • Προετοιμασία του εργαστηρίου για την διεξαγωγή του Πανελλήνιου διαγωνισμού Πληροφορικής (σε περιβάλλον UNIX).
 • Αποκατάσταση προβλημάτων που προκύπτουν στο υλικό ή στο λογισμικό των Η/Υ των εργαστηρίων ή της Γραμματείας της Σχολής.
 • Διαχείριση των servers του εργαστηρίου και της Σχολής (2 Windows Servers, 3 FTP Servers, 2 UNIX Servers).
 • Συμμετοχή στην ομάδα ανάπτυξης του web site της Σχολής.
 • Συγκέντρωση και ενημέρωση πληροφοριών και περιεχομένου της Σχολής
 • Ανάρτηση νέων και ανακοινώσεων στο site της Σχολής
 • Αποκατάσταση προβλημάτων των χρηστών της γραμματείας σε θέματα που αφορούν την χρήση του φοιτητολογίου και της εφαρμογής των πιστοποιητικών.
 • Δημιουργία ερωτημάτων (queries) στην ΒΔ προς απάντηση σε αιτήματα μελών ΔΕΠ ή της γραμματείας.
 • Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων από την βάση δεδομένων της γραμματείας τα οποία αναζητούνται από συγκεκριμένους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Στατιστική Υπηρεσία, Διοίκηση Σχολής, Απογραφικό Δελτίο ΣΗΜΜΥ κλπ),
 • Διαχείριση του online συστήματος εγγραφών των ΥΔ (Αποκατάσταση προβλημάτων που προκύπτουν με εγγραφές ή δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών - ενημέρωση του φοιτητολογίου με τις εγγραφές από το online σύστημα εγγραφών - ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για την διαδικασία έγκρισης πριν την αρχή κάθε εξαμήνου)
 • Διαχείριση του συστήματος διαχείρισης δαπανών το οποίο είναι εγκατεστημένο στην γραμματεία της Σχολής (Γραφείο Οικονομικών της Σχολής),
 • Διοργάνωση τηλεδιασκέψεων για τα εκλεκτορικά της Σχολής ΗΜΜΥ με χρήση του συστήματος ePresence του ΕΔΕΤ. Επικοινωνία με μέλη της Ειδικής Επιτροπής Κρίσης (από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) και δημιουργία δοκιμαστικών συνδέσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
 • Ενημέρωση των clients με νέες εκδόσεις του φοιτητολογίου,
 • Τεχνική Υποστήριξη της μικροφωνικής εγκατάστασης στο Αμφιθέατρο 1 της Σχολής