Ιωάννης Κωνσταντίνου

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων, 2011 - Τίτλος διατριβής: «Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φόρτου σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα (Δίκτυα Ομοτίμων και Υπολογιστικά Νέφη)»
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα : «Τεχνοοικονομικά Συστήματα»(MBA), 2007
  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, 2004
  • Κριτής σε 16 περιοδικά (ενδεικτικά ACM Computing Surveys, IEEE TPDS και IEEE TKDE) Μέλος σε 12 επιτροπές συνεδρίων (ενδεικτικά CIKM 2014 και CIKM 2015)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κατανεμημένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων, Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, Υπολογιστικά Νέφη, Δίκτυα Ομοτίμων και Υπολογιστικά Πλέγματα.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων