Χρυσούλα-Βιολέττα Πλαστήρα

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής