Αθανάσιος Δουίτσης

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής