Αδάμ Παυλίδης

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής