Ανακοίνωση Μετεγγραφών ακ. έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 11/12/2020

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφών για το ακ. έτος 2020-2021 που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α’111)

β) επιτυχόντες με την κατηγορία αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν. 4692/2020 (Α’111)

όπως κυρώθηκαν από τον πίνακα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ύπ. αριθ. 166442/Ζ1/7-12-2020, να στείλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email registrations@ece.ntua.gr από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Γραμματεία της Σχολής στο τηλέφωνο 2107722403, (αρμόδια υπάλληλος κ. Π. Ράφτη).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

· Επιπλέον θα υποβάλουν,

α) την Ηλεκτρονική Αίτηση που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

β) αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

γ) εκκαθαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1 των τριών τελευταίων ετών (2017,2018 και 2019).

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ( περί γνησιότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλονται)

· Οι υποψήφιοι δεν θα ζητήσουν διαγραφή από το Ίδρυμα Προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετεγγραφής με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr

Εγκύκλιος

Αίτηση Μετεγγραφών 2020-2021

Αίτηση Μετεγγραφών Αδελφών Προπτυχιακών Φοιτητών 2020-2021