Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα


Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα» προσφέρεται από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Συντονίζουσα Σχολή) και από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των επιστημόνων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές μηχανικού, οικονομικές ή άλλες σχετικές σπουδές, σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν σύνθετα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα, να τα επιλύουν με μεθόδους συστημικής ανάλυσης, να υλοποιούν επιτυχώς μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα και να διοικούν μεγάλες βιομηχανικές και άλλες μονάδες που απαιτούν το συνδυασμό τεχνικών και οικονομικών γνώσεων. Η αποστολή του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην ευημερία της κοινωνίας, μέσω της διαμόρφωσης κορυφαίων επιστημόνων ηγετών επιχειρήσεων, οι οποίοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαρκώς στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Συνδυάζει μαθήματα [με υποχρεωτική παρακολούθηση], εργασίες και ομαδικές ασκήσεις καθως και τελική μεταπτυχιακή εργασία. Το πρόγραμμα προσφέρει δυο κατευθύνσεις εξειδίκευσης: ”Διοίκηση Τεχνολογίας" και "Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα". Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα κορμού που είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και σε 6 (έως 8) μαθήματα επιλογής, από τα οποία τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήκουν στην επιλεγμένη κατεύθυνση εξειδίκευσης. Στο τελευταίο εξάμηνο προβλέπεται η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση στην μεταπτυχιακή εργασία.

Ένα μοναδικό και πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον δημιουργείται χρησιμοποιώντας την εμπειρία της τάξης με στενή αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών, τη παρουσίαση και ανάλυση μελετών περίπτωσης και το εκτεταμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι διαλέξεις ξεκινούν κάθε χρόνο στις αρχές Φεβρουαρίου και πραγματοποιούνται τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών της εβδομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.