Συστήματα Ποιότητας - Πιστοποίηση - Διαπίστευση


Κωδικός 117
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Ιωάννης Γκόνος, Χρήστος Χριστοδούλου

Περιγραφή

Πιστοποίηση, φορείς πιστοποίησης, πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 9001:2000, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, διοίκηση, διαχείριση πόρων, υλοποίηση του προϊόντος, μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, Τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις, Κριτήρια και κανονισμοί διαπίστευσης, Διακρίβωση - ιχνηλασιμότητα - αβεβαιότητα μετρήσεων, δειγματοληψία - επί τόπου δοκιμές, ανασκόπηση συστήματος και εσωτε-ρικές επιθεωρήσεις, διαπίστευση και συμμόρφωση κατά ΟΕ.