Διδακτορική Εκπαίδευση στη Σχολή ΗΜΜΥ


Στη Σχολή λειτουργεί για πολλά χρόνια Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάδειξη Ερευνητών Μηχανικών και Ερευνητών Επιστημόνων που μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην 'Ερευνα και την Ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο, αλλά κυρίως για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά σημαντικών και ζωτικών ζητημάτων της χώρας μας.

Το δεδομένο ότι η πραγματική γνώση της τεχνολογίας μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική πρόοδο και ανάπτυξη, έχει αποτελέσει την αφετηρία των προσπαθειών της Σχολής μας, η οποία έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση των Μεταπτυχιακών - Διδακτορικών Σπουδών σε συνδυασμό με την εκτέλεση σημαντικών ερευνητικών έργων στο πλαίσιό τους.

Ως αποτέλεσμα, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι η πρώτη Σχολή του ΕΜΠ που έχει από το 1999 θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο χορηγεί τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού του ΕΜΠ ή του Διδάκτορα του ΕΜΠ.

Πηγές χρηματοδότησης των YΔ

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος συνιστάται η χρηματοδότηση των ΥΔ από πόρους που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ερευνητική τους δραστηριότητα. Το ίδρυμα παρέχει για το σκοπό αυτό διάφορες οικονομικές λύσεις και κατηγορίες ενίσχυσης σε ικανό αριθμό διδακτορικών φοιτητών ως εξής:

  1. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα : Πρόκειται για ανταγωνιστικά προγράμματα στην αιχμή της τεχνολογίας, που χρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και για ελληνικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΓΓΕΤ, το ΕΜΠ και άλλους φορείς.
  2. Υποτροφίες προερχόμενες από το ΕΜΠ : Χορηγείται σε τακτική και ανταγωνιστική βάση αριθμός υποτροφιών από τα διαθέσμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΜΠ, καθώς και από το ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστών).
  3. Υποτροφίες από πηγές εκτός ΕΜΠ : όπως από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», από το Ευγενίδειο Ίδρυμα, από τα ιδρύματα Ωνάση και Μποδοσάκη, κλπ. Κατάλογος υποτροφιών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Γραφείου Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων» του ΕΜΠ.
  4. Ενίσχυση συμμετοχής σε συνέδρια : Επιδοτείται ετησίως από τη ΣΗΜΜΥ αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών για την παρουσίαση εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια. Τα κριτήρια κατανομής του συνολικά διαθέσιμου ποσού καθορίζονται από την ΣΕΜΣ.
  5. Αμοιβή για την παροχή επικουρικού έργου : Το επικουρικό έργο μεταπτυχιακών φοιτητών παρέχεται και αμείβεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΜΠ και με τον εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος. Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες και ενισχύσεις που προέρχονται από το ΕΜΠ μπορείτε να ζητήσετε από τη γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής.

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ γίνεται σε συνεννόηση με την τριμελή επιτροπή επίβλεψης.

Οδηγός σπουδών