Εφαρμογές Φωτονικής στη Βιοϊατρική


Κωδικός 218
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Κωνσταντίνος Πολιτόπουλος, Ελένη Αλεξανδράτου (Ε.ΔΙ.Π.)
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Microsoft Teams

Περιγραφή

Φωτονική και Οπτική των ιστών: Οπτικές ιδιότητες των βιολογικών μακρομορίων και ιστών, αλληλεπιδράσεις της οπτικής ακτινοβολίας με αυτούς. Οπτικές μέθοδοι στη διάγνωση και θεραπεία: Εφαρμογές φασματοσκοπίας φθορισμού στη διάγνω­ση καρκίνου, Οπτική Τομογραφία, Αρχές και μηχανισμοί Φωτοδυναμικής θεραπείας. Οπτικές Απεικονιστικές τεχνικές για κύτταρα και ιστούς: Οπτική Μικροσκοπία, Συνεστιακή μι­κροσκοπία, Μικροσκοπία AFM, Όραση υπολογιστών για τη διάγνωση καρκίνου. Εφαρμογές Βιοφωτονικής στην Πρωτεομική και Ιατρική: Ανάλυση κυττάρων in vivo με οπτικές μεθόδους, Ιχνηθέτες φθορισμού σε Βιοϊατρικές εφαρμογές, μοριακοί ιχνηθέτες, σήματα από πολλαπλό φθορισμό και Πολυπλεξία, κλινικές εφαρμογές Luminex.