Ενσωματωμένα Συστήματα


Κωδικός 334
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Θεοδώρα Βαρβαρίγου

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο αυτόνομα μέρη (α) και (β) ως εξής:
(α) Δίδονται οι γενικές έννοιες για τα ενσωματωμένα συστήματα. Παρουσιάζονται οι απαιτήσεις σχεδίασης και η γλώσσα περιγραφής UML, Εν συνεχεία αναλύονται τα κατανεμημένα ενσωματωμένα συστήματα και ο κατανεμημένος χρόνος. Παρουσιάζονται πρωτόκολλα δρομολόγησης και τεχνικές. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο πρωτόκολλο CAN και το πρωτόκολλο TTP. Αναπτύσσονται θέματα που περιγράφουν τις δοκιμές ενός συστήματος αλλά και τεχνικές ασφαλείας FMEA και FTA, Στην συνέχεια, περιγράφονται θέματα πιστοποίησης, επαλήθευσης και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Παρουσιάζονται επίσης κρίσιμα συστήματα και κατανεμημένα διαδικτυακά συστήματα. Τέλος η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στα ενσωματωμένα συστήματα μελετάται καθώς και θέματα ηθικά και κοινωνικά
(β) Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των Ενσωματωμένων Συστημάτων, οι ιδιότητες που τα διαφοροποιούν από τα Υπολογιστικά Συστήματα γενικής χρήσης και οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους. Στο εργαστηριακό μέρος, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές υλοποίησης λειτουργικών συστημάτων πραγματικού χρόνου για Ενσωματωμένα Συστήματα, Στο πλαίσιο της εργαστηριακής άσκησης, δίνεται εκπαιδευτικό λειτουργικό σύστημα (Micro-Empix) και ζητείται η τροποποίησή του σε λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου. Τέλος, το λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου που θα υλοποιηθεί χρησιμοποιείται στον έλεγχο κίνησης μάζας μέσω PID ελέγχου στον τρισδιάστατο χώρο.