Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων, Αναγνώρισης Προτύπων και Εφαρμογές


Κωδικός 596
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος: Το μάθημα καλύπτει θεωρητικά καθώς και πρακτικά θέματα σχετικά με την ψηφιακή επεξεργασία σήματος, τόσο από την ντετερμιστική όσο και από την στατιστική του προσέγγιση.
Γίνεται ευρεία χρήση υπολογιστών και μαθηματικών για την μοντελοποίηση των σημάτων και την πιστοποίησή τους και επίσης για πειραματισμούς με νέους αλγόριθμους. Τα μαθηματικά εργαλεία, τα οποία εξαρτώνται από συγκεκριμένες εφαρμογές, χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αλγορίθμων και την ανάλυση της συμπεριφοράς τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε εφαρμογές που είναι συσχετισμένες με ειδική επεξεργασία εικόνας. Γενικά οι περιοχές των εφαρμογών καθορίζονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τεχνικές και αλγορίθμους σχετικούς με τα ενδιαφέροντά τους.