Αυτοοργανούμενα (ad hoc) Δίκτυα


Κωδικός 633
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Συμεών Παπαβασιλείου

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ad-hoc δικτύων για την υποστήριξη διαφορετικών εφαρμογών όπως είναι στον τομέα της επικοι¬νωνίας, της υγείας, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, της απόλαυσης, της κυκλοφοριακής κίνησης και αλλού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αναμένεται ότι η υπολογιστική νοημοσύνη θα εμπεδωθεί στον περιβάλλοντα χώρο των χρηστών αντί σε κάποιες εξειδικευμένες ειδικές συσκευές, Η αυτοοργάνωση κινητών κόμβων σε δίκτυα ευρείας κλίμακα, τους ενισχύει με την ικανότητα να συνερ¬γάζονται σε μεγαλύτερες και πολυπλοκότερες διεργασίες, και αναμένεται να προσδώσει μια επαναστατική διάσταση στις διαδικασίες επικοινωνίας, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Τα ad hoc δίκτυα και οι συναφείς τεχνολογίες έχουν καταστεί η κινητήρια δύναμη του εξελισσόμενου Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT). Συνεπώς κάτω από αυτές τις εξελίξεις και τάσεις που διαμορφώνονται, η μελέτη των ad-hoc δικτύων, των on-line κοινωνικών δικτύων και των δικτύων αισθητήρων, λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά και διακριτά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς αυτών, καθίσταται όχι μόνο επιθυμητή αλλά απόλυτα επίκαιρη και αναγκαία Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στα πλαίσια του μεταπτυχιακού αυτού μαθήματος συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα: Χαρακτηριστικά των Αυτοοργανούμενων Ad-hoc δικτύων. Αρχιτεκτονική Δικτύων Μεταβλητής Τοπολογίας. Δίκτυα Αισθητήρων και Εφαρμογές. Οργάνωση και αυτοοργάνωση. On-line κοινωνικά δίκτυα. Μοντελοποίηση, Δρομολόγηση, Θέματα ευρυεκπομπής και πολυεκπομπής. Διαχείριση ενέργειας. Απόδοση και παροχή ποιότητας υπηρεσιών. Μοντέλα κινητικότητας (ατομικά και ομαδικά). Εφαρμογές.