Επιχειρησιακή Έρευνα II


Κωδικός 680
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 4 - 0
Διδάσκοντες Ιωάννης Κολέτσος (Σχολή ΕΜΦΕ)

Περιγραφή

Μέθοδος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Βασική Περιγραφή: Εισάγονται οι βασικές τεχνικές και οι αλγόριθμοι για το δυναμικό προγραμματισμό, τον έλεγχο αποθεμάτων και τη θεωρία ουρών αναμονής.
Προαπαιτούμενα: Επιχειρησιακή Έρευνα I
Σκοπός: Εισάγονται οι βασικές τεχνικές και οι αλγόριθμοι για το δυναμικό προγραμματισμό, τον έλεγχο αποθεμάτων και τη θεωρία ουρών αναμονής. Εξετάζονται τόσο αιτιοκρατικά όσο και στοχαστικά μοντέλα αποθεμάτων.
Περιεχόμενα: Δυναμικός προγραμματισμός. Δυναμικά μοντέλα προγραμματισμού, Χαρακτηριστικά του δυναμικού προγραμματισμού. Αρχή βελτιστοποίησης.
Έλεγχος Αποθεμάτων. Αιτιοκρατικό βέλτιστο μέγεθος παραγγελίας. Στο-χαστικό βέλτιστο μέγεθος. Παραγγελίας, Έλεγχος αποθεμάτων μιας περιόδου. Έλεγχος αποθεμάτων πολλαπλών περιόδων.
Θεωρία ουρών αναμονής. Γενικευμένο μοντέλο Poisson, εκθετικά μοντέλα. Markovian δίκτυα αναμονής.