Υπολογιστική Στατιστική και Στοχαστική Βελτιστοποίηση


Κωδικός 684
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Δημήτριος Φουσκάκης (Σχολή ΕΜΦΕ)

Περιγραφή

Μέθοδοι Προσομοίωσης. Μέθοδοι απαναδειγματοληψείας: Jacknife, Bootstrap, Cross‐Validation. Ο αλγόριθμος ΕΜ, ως μέθοδος μεταχείρισης ελλιπών δεδομένων: παραδείγματα, σύγκλιση, ιδιότητες και σύγκριση με γενικούς αλγορίθμους μεγιστοποίησης. Χρήση του πακέτου R στην υλοποίηση των μεθόδων. Εισαγωγή στους στοχαστικούς αλγορίθμους μεγιστοποίησης: Γενετικός αλγόριθμος, Simulated Annealing, Tabu Search. Βιβλιογραφία: 1. Efron, B. and Tibshirani, J.R. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman and Hall, New York and London. 2. Ripley, B.D. (1987). Stochastic Simulation. John Wiley & Sons, New Jersey. 3. Reeves, C.R. (1995). Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems. McGraw‐Hill. London. 4. Givens, G. H. and Hoeting, J.A. (2005). Computational Statistics. John Wiley & Sons, New J