Αθανάσιος Δ. Παναγόπουλος

Καθηγητής   Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Αθανάσιος Δ. Παναγόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιανουαρίου 1975. Πήρε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Μηχανικού Υπολογιστών τον Ιούλιο 1997 (9.22/10, Άριστα), και το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών τον Απρίλιο 2002 (Άριστα), αμφότερα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Το Μάιο του 2008 διορίστηκε Λέκτορας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου και τώρα είναι Καθηγητής (από τον Σεπτέμβριο 2021). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του είναι στη γνωστική περιοχή των ασυρμάτων και δορυφορικών επικοινωνιών, κινητών ραδιοεπικοινωνιών, οπτικών δορυφορικών δικτύων, των τεχνολογιών κινητού υπολογισμού, και της βέλτιστης σχεδίασης ασυρμάτων δικτύων. Είναι εκδότης δύο ξενόγλωσσων βιβλίων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 400 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (πάνω από 180) και ανακοινώσεις στα πρακτικά διεθνών συνέδρια (πάνω από 220). Έχει επίσης συγγράψει πάνω από 35 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία. Έχει λάβει το βραβεία Young Scientist Award από την Διεθνή Ένωση Ραδιοεπιστήμης (URSI), τον Αύγουστο 2002 και τον Οκτώβριο 2005. Επίσης έχει λάβει τα βραβεία καλύτερης δημοσίευσης ΙΕΕΕ RAWCON 2006 και ΙΕΕΕ ΙSWCS 2015 . Από τον Μάιο του 2001 έως τον Δεκέμβριο του 2001, εργάσθηκε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Από τον Ιανουάριο 2005 έως το Μάιο 2008 ήταν Τμηματάρχης στο Τμήμα Ασυρμάτων και Δορυφορικών Επικοινωνιών της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). Συμμετέχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε πολλά ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και τη ΓΓΕΤ (π.χ. ΑΡΙΣΤΕΙΑ). Συμμετέχει σε οργανισμούς προτυποποίησης (ΙΤU-R, ETSI) και έχει τακτικές τεχνικές συνεισφορές. Είναι Senior Member του ΙΕΕΕ και ήταν Chairman του IEEE Greek Communication Chapter μέχρι τον Σεπτ. 2020. Τέλος διετέλεσε Associate Editor, στα διεθνή περιοδικά Elsevier Physical Communications, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, και ΙΕΕΕ Communication Letters. Είναι στο Editorial Board της Διενθούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ITU Journal on Future and Evolving Technologies (ITU J-FET) από το 2023. Είναι μέλος της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ από τον Μάρτιο 2022.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Communications • Wireless Communications • Radio Communications • Communications Theory, Modulations, and Coding • Satellite & Space Communications • Vehicular Technology • Antennas and Propagation • Gigabit Networking • Computer Communications, Systems and Protocols

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα