Προχωρημένα Θέματα Διάδοσης και Τεχνικών Μετάδο­σης σε Σύγχρονα Δίκτυα Ραδιοεπικοινωνιών


Κωδικός 217
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Αθανάσιος Δ. Παναγόπουλος

Περιγραφή

Εισαγωγή στα επίγεια και δορυφορικά Μικροκυματικά και Χιλιοστομετρικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών. Επίγεια συστήματα οπτικής επαφής. Δορυφορικές ζεύξεις. Μελέτη θορύβου. Προβλήματα διάδοσης σε Μικροκυματικά επίγεια οπτικής επαφής. Διάδοση ελευ-θέρου χώρου. Επίδραση της μορφολογίας εδάφους. Έννοια των διαλείψεων. Στατιστική ανάλυση των διαλείψεων και μοντελοποίηση καναλιού, Πολυβηματικά Δίκτυα, Ανάλυση επαναληπτικών σταθμών. Γενικές αρχές της διάδοσης μικροκυμάτων για συχνότητες πάνω από 10GHz, Περιγραφή των διαλείψεων βροχής (Στα¬τιστική κατανομή του σημειακού ρυθμού βροχόπτωσης, Υπολογισμός ειδικής απόσβεσης, Υπολογισμός της Πιθανότητας υπέρβασης), Μελέτη οριακής συμπεριφοράς επίγειων συστημάτων ψηφιακού τύπου πολλαπλών τμημάτων δι¬πλής διαφορικής αλυσίδας. Συνεκτικότητα ασυρμάτων πολυβηματικών δικτύων. Κυψελωτά Δίκτυα Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (TDMA, CDMA), Πρό¬τυπο IEEE 802 (διεπαφή φυσικού στρώματος. . Ανάλυση Ενδοσυστημικών Παρεμβολών. Μοντελοποίηση κι Ανάλυση Χωρητικότητας επίγειων ασυρμάτων τηλεπικοινωνιακών διαύλων με πολλαπλές εισόδους-πολλαπλές εξόδους (MIMO). Τεχνικές προσαρμοστικής Μετάδοσης, Τεχνικές Διαφορικής Λήψης (MRC, EGC, SC). Εισαγωγή σε τεχνικές χωροχρονικής μετάδοσης. Φαινόμενα διάδοσης σε δορυφορικά συ¬στήματα. Μοντέλα υπολογισμού της απόσβεσης/αποπόλωσης λόγω βροχής σε δορυφορικά συστήματα. Τεχνικές για την αντιμετώπιση των διαλείψεων λόγω βροχής στα δορυφορικά συστήματα-διπλή και τριπλή δορυφορική λήψη. Περί¬πτωση λογαριθμοκανονικού και γάμμα μοντέλου. Παρεμβολές σε δορυφορικά συστήματα. Στατιστική κατανομή των παρεμβολών λόγω της χωρικής ανομοιο¬γένειας του μέσου διάδοσης. Χωρική και φασματική συνύπαρξη επίγειων και δορυφορικών συστημάτων, μελέτη παρεμβολών. Δορυφορικά δίκτυα χιλιοστομετρικών συχνοτήτων (εφαρμογές τηλεπικοινωνίες βαθέως διαστήματος, ζεύξεις παρατήρηση γης). Υβριδικά ράδιο/οπτικά επίγεια και δορυφορικά δίκτυα.