Τεχνικές Προβλέψεων


Κωδικός 3.7.3260.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Ο - Διοίκηση και Απόφαση
Κατηγορία Υποχρεωτικό στην κύρια ροή
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 4 - 0
Διδάσκοντες Βασίλειος Ασημακόπουλος, Ευάγγελος Μαρινάκης
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Microsoft Teams
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

Σχήμα Βαθμολογίας: Συνδυασμός βαθμού τελικής γραπτής εξέτασης και προαιρετικών ασκήσεων εξαμήνου.

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στην αναλυτική περιγραφή των πιο σύγχρονων τεχνικών προβλέψεων, στατιστικών και μη, με σκοπό την εξοικείωση των σπουδαστών με συναφείς μεθοδολογίες και εφαρμογές. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η ανάλυση και η προέκταση χρονοσειρών: Βασικές στατιστικές έννοιες, Ανάλυση χρονοσειρών, Ποιοτικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών, Αποσύνθεση, Μέθοδοι παραγωγής προβλέψεων, Αξιολόγηση και παρακολούθηση προβλέψεων, Ειδικά γεγονότα - μέθοδοι εντοπισμού και αντιμετώπισης, Μέθοδοι εξομάλυνσης (κινητοί μέσοι όροι), Μέθοδοι εκθετικής εξομάλυνσης (Single, Holt, Winters, Damped), Μοντέλα παλινδρόμησης (απλή/πολλαπλή παλινδρόμηση), Μοντέλα ARIMA, Μέθοδος Theta (θ), Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, Κριτική πρόβλεψη, Διαγωνισμοί προβλέψεων, Ιεραρχικές προβλέψεις (bottom-up/top-down). Το μάθημα εστιάζει επίσης στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με την εφαρμογή τεχνικών προβλέψεων στην πράξη, την αξιολόγησή εναλλακτικών και την εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις. Απώτερος στόχος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν όχι μόνο την γνώση αλλά και την πρακτική εφαρμογή της στις τεχνικές προβλέψεων. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τις θεωρητικές ενότητες και την παράλληλη εκπαίδευση μέσα από την χρήση ηλεκτρονικών διαδικτυακών παιχνιδιών και διαδραστικών ασκήσεων.