Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος του στρατηγικού του σχεδιασμού. Η πολιτική αυτή αναπτύσσεται και εξειδικεύεται σε επιμέρους τομείς δράσης, υιοθετείται και δημοσιοποιείται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και το διοικητικό προσωπικό) δεσμεύεται για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της, και προωθεί το όραμά της μέσα από συστηματικές ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της, αποβλέποντας στη διαρκή βελτίωσή της. Η ΣΗΜΜΥ είναι συνδεδεμένη και ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ΕΜΠ αλλά υιοθετεί μια επιπρόσθετη πολιτική ποιότητας με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης στους σπουδαστές, τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού της έργου και της προσφοράς της στους σπουδαστές, στους συνεργαζόμενους με τη Σχολή φορείς και στην κοινωνία γενικότερα, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

Όραμα / Αποστολή της Σχολής ΗΜΜΥ είναι:

 • Να διαμορφώνει έναν σύγχρονο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) με όλες τις απαραίτητες βασικές και ειδικές γνώσεις αλλά και με την ικανότητα διαρκούς επιμόρφωσης και προσαρμογής των επιστημονικών και τεχνικών δεξιοτήτων του στις μελλοντικές εξελίξεις της επιστήμης του.
 • Να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση με ταυτόχρονη διαρκή αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) μέσω τακτικών αναθεωρήσεων και επικαιροποιήσεων.
 • Να ανταποκρίνεται στις διεθνείς προδιαγραφές της επιστήμης και του επαγγέλματος προετοιμάζοντας τους αποφοίτους της ΣΗΜΜΥ για ένα παγκοσμιοποιημένο χώρο έρευνας, ανάπτυξης και εργασίας.
 • Να παράγει έρευνα υψηλού επιπέδου, να προωθεί εγχώριες και διεθνείς εκπαιδευτικές και επιστημονικές συνεργασίες και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας.

Μέσα και τρόποι επίτευξης των στρατηγικών στόχων της Σχολής αποτελούν:

 • Η επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Η ένταξη στη διδασκαλία όλων των σύγχρονων τεχνικών μέσων και η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση αυτών σε κατάλληλους εργαστηριακούς και υπολογιστικούς χώρους.
 • Η παροχή σε άριστο επίπεδο των θεμελιωδών θεωρητικών επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων με τις οποίες ο αυριανός επαγγελματίας ΗΜΜΥ θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της επαγγελματικής του απασχόλησης.
 • Η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών άμεσα συνδεδεμένων με τα σύγχρονα αντικείμενα εργασίας και διεπιστημονικών ενδιαφερόντων του ΗΜΜΥ.
 • Η βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και τους αποφοίτους της Σχολής.
 • Η αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών της Σχολής με προτεραιότητα στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας με προώθηση νέων συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η διασφάλιση του επιπέδου των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και από όλες τις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού.
 • ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος μέσα από τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και τη συνεχή εκπαίδευση τους.
 • Η απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των ακαδημαϊκών αρχών δεοντολογίας.
 • Η διασφάλιση της ποιότητας και η βελτίωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών υλοποιείται αποτελεσματικά κατά κύριο λόγο μέσω της συνεργασίας της Επιτροπής Σπουδών της ΣΗΜΜΥ και της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Σκοπός της ΟΜΕΑ είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία της Σχολής.

Προγραμματισμός Στόχων και Δράσεων

Για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της ΣΗΜΜΥ έχουν θεσμοθετηθεί Δείκτες Παρακολούθησης της Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οι οποίοι αφενός εξειδικεύουν τους Στρατηγικούς Στόχους της Σχολής, αφετέρου είναι σε συμφωνία με τους αντίστοιχους στόχους του Ιδρύματος.

Κάθε στόχος αναλύεται ποσοτικά σε επιμέρους δείκτες, η παρακολούθηση των οποίων σχετίζεται με την μέτρηση της ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Συνολικά, η στοχοθεσία περιλαμβάνει 5 στρατηγικούς στόχους (την εκπαίδευση, την έρευνα, το προσωπικό, τις υποδομές και την εξωστρέφεια/κοινωνική προσφορά), οι οποίοι εξειδικεύονται σε επιμέρους στόχους ποιότητας. Κάθε ένας στόχος αποτιμάται με τη χρήση δεικτών, για τους οποίους προτείνονται τιμές, καθώς και συγκεκριμένες ενέργειες και διαδικασίες για την επίτευξή του. Επιπρόσθετα, ορίζονται αρμοδιότητες, σε επίπεδο οργάνων (λ.χ. Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, Γενική Συνέλευση, κλπ), τα οποία είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των ενεργειών και των δράσεων της Στοχοθεσίας Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Τέλος, έχει καθοριστεί και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση τόσο των στρατηγικών, όσο και των επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί.

Επικοινώνηση της Πολιτικής Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της ΣΗΜΜΥ, όπως και η δήλωση της αποστολής και του οράματος βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΣΗΜΜΥ, έτσι ώστε να καθίσταται σαφής η εικόνα για το προφίλ και την ταυτότητα της Σχολής. Επίσης η Πολιτική Ποιότητας της ΣΗΜΜΥ καθίσταται γνωστή στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, στο πλαίσιο των ημερίδων καλωσορίσματος που διοργανώνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Πρωταρχικός στόχος της δημοσιοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας της ΣΗΜΜΥ αποτελεί η διάχυση της στα εμπλεκόμενα μέλη της Σχολής, προκειμένου το ακαδημαϊκό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό αλλά και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Σχολής να μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας, σύμφωνα με τον ειδικότερο ρόλο που αντιστοιχεί στο κάθε μέρος.