Προπτυχιακή Εκπαίδευση στη Σχολή ΗΜΜΥ


Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) διατηρεί μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων φοιτητών, στους οποίους προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. H εκπαίδευση των φοιτητών μας υποστηρίζεται από πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που απαρτίζεται από δύο περιόδους σπουδών. Η πρώτη περίοδος (κορμός) έχει διάρκεια 5 εξαμήνων και προσφέρει ισχυρό πυρήνα βασικών γνώσεων υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ η δεύτερη περίοδος διάρκειας 4 εξαμήνων παρέχει γνώσεις εμβάθυνσης, οργανωμένες σε ροές θεματικά συγγενών μαθημάτων, δηλαδή σε σύνολα μαθημάτων τα οποία συγκροτούν μία ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική ενότητα και συνδυάζονται για να συνθέσουν τις τέσσερις δυνατές κατευθύνσεις του διπλώματος (Ηλεκτρονικής και Συστημάτων, Επικοινωνιών, Πληροφορικής, Ενέργειας). Το σύστημα ροών μαθημάτων επιτρέπει ευρύ φάσμα επιλογής κατεύθυνσης εμβάθυνσης και παρέχει στους φοιτητές μεγάλα περιθώρια για προσωπική επιλογή κι διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους σύμφωνα με τα ειδικά ενδιαφέροντά τους. Η εκπαίδευση των φοιτητών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου) εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία είναι μία εκτεταμένη αναλυτική ή συνθετική εργασία που στοχεύει στην ολοκλήρωση των γνώσεων των τελειοφοίτων και στην παρουσίαση των ικανοτήτων τους στην επεξεργασία αυτοτελών θεμάτων της Επιστήμης του HMMY.

Η εισαγωγή των ροών εμβάθυνσης και η δημιουργία των τεσσάρων κατευθύνσεων σπουδών, το 1995, υπήρξε σταθμός στην αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών της Σχολής, καθώς αποτέλεσε πρωτοποριακή επιλογή και πρότυπο για τον ελληνικό χώρο. Με δεδομένη τη στρατηγική απόφαση για το ενιαίο δίπλωμα και τη σημερινή φυσιογνωμία της Σχολής, το ισχύον πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση του ισχυρού κορμού.

 • Τα Μαθήματα κορμού διδάσκονται στη διάρκεια των πέντε πρώτων εξαμήνων και είναι κοινά για όλους τους φοιτητές.
 • Τα Μαθήματα ροών επιλέγονται από τους φοιτητές ανάλογα με την προτιμώμενη κατεύθυνση σπουδών.

Όλα τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά.

 • Υποχρεωτικά είναι τα θεμελιώδη μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα ώστε να αποκτήσει ο φοιτητής το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εμβάθυνσή του σε μια από τις κατευθύνσεις της Σχολής.
 • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα που υλοποιούν την εξειδίκευση εμβάθυνση της προτίμησης του φοιτητή και του παρέχουν τα εφόδια για περαιτέρω σπουδές ή επιστημονική δραστηριότητα.
 • Προαιρετικά είναι τα μαθήματα τα οποία μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει ο φοιτητής ελεύθερα, κατά την κρίση και την επιθυμία του, για να διευρύνει το πεδίο των γνώσεών του.

Κατευθύνσεις και Ροές

Τα μαθήματα των εξαμήνων από το 6ο έως το 9ο είναι 25 εκ των οποίων τα 23 είναι μαθήματα εμβάθυνσης και τα 2 είναι μαθήματα κορμού («Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων» και «Ηλεκτρολογικό Σχέδιο») τα οποία διδάσκονται στο 6ο και 7ο εξάμηνο, αντίστοιχα. Τα μαθήματα εμβάθυνσης είναι οργανωμένα σε ροές. Οι ροές Υ, Λ, Δ, Η, Τ, Σ, Ε και Ζ περιέχουν μαθήματα του πυρήνα της Σχολής, οι ροές Ο και Ι περιέχουν μαθήματα Διοίκησης και Βιοϊατρικής Μηχανικής, αντίστοιχα, και οι ροές Μ και Φ μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικής, αντίστοιχα. Η πλήρης ροή αποτελείται από επτά (7) μαθήματα, τέσσερα (4) εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά. Η μισή ροή αποτελείται από τέσσερα (4) μαθήματα, τρία (3) εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά.

Κανόνες επιλογής Κατευθύνσεων

Τα 23 μαθήματα εμβάθυνσης προκύπτουν ως συνδυασμός ροών ανά κατεύθυνση και ελευθέρων μαθημάτων με τους εξής περιορισμούς/κανόνες:

i) Ο μέγιστος αριθμός ελεύθερων μαθημάτων είναι 5.
ii) Ο μέγιστος αριθμός ανθρωπιστικών μαθημάτων είναι 1.
iii) Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που δεν εντάσσονται σε ροές είναι 1.
iv) Επιλέγεται τουλάχιστον ένα υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου από τρεις διαφορετικές εκ των ροών Υ, Λ, Η, Δ, Τ, Σ, Ζ, Ε.
v) Οι ροές Ο και Ι μπορούν να επιλεγούν ως ολόκληρες, συνδυαζόμενες με την επιλογή (α) οποιασδήποτε από τις 4 κατευθύνσεις σπουδών.
vi) Επιλογή ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών ροών:

Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Συστημάτων:
α) {Η} + {Υ ή Σ} + {τουλάχιστον ½ άλλη ροή}*
β) {Η, ½Σ} + {Υ ή Τ ή Ζ}
γ) { ½Η, Σ} + {Λ ή Δ ή Ε}

Κατεύθυνση Πληροφορικής:
α) {Υ, Λ} + { τουλάχιστον ½ άλλη ροή}*
β) {Υ, ½Λ } + {Δ ή Σ}
γ) { ½Υ, Λ } + {Δ ή Σ}

Κατεύθυνση Επικοινωνιών:
α) {Τ, Δ} + {τουλάχιστον ½ άλλη ροή}*
β) {Τ, ½Δ} + { Η ή Σ}
γ) { ½Τ, Δ} + { Υ ή Λ ή Σ}

Κατεύθυνση Ενέργειας:
α) {Ε, Ζ} + {τουλάχιστον ½ άλλη ροή}*
β) {Ε, ½Ζ} + {Τ ή Δ ή Σ}
γ) { ½Ε, Ζ} + {Υ ή Η ή Σ}

*Η επιλογή {τουλάχιστον ½ άλλη ροή} σημαίνει: 1 πλήρης ροή + 2 ελεύθερα μαθήματα ή ½ ροή + 5 ελεύθερα μαθήματα ή 2 μισές ροές + 1 ελεύθερο μάθημα.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα μία μόνο φορά να αλλάξουν την επιλογή κατευθύνσεων ή/και ροών που έκαναν στο 6ο Εξάμηνο. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να επιλέξουν έως 3 μαθήματα επιπλέον των 55 (από ροές ή ελεύθερα) αλλά τελικά μόνον τα 55 θα ληφθούν υπόψη στο βαθμό διπλώματος.

Κανόνες εγγραφής σε μαθήματα

Εγγραφές σε μαθήματα για προπτυχιακούς φοιτητές με αριθμό μητρώου 03115 και νεότερο (νέο πρόγραμμα σπουδών).

 1. Το πλήθος των μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί ο σπουδαστής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα (12). Από αυτά, τα μαθήματα που επιλέγονται για πρώτη φορά (τρέχοντος εξαμήνου και προηγούμενων εξαμήνων) πρέπει να είναι επτά (7). Κατ’ εξαίρεση μπορούν να εγγραφούν σε περισσότερα των επτά (7) μαθημάτων, με δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και από το αμέσως επόμενο διδακτικό εξάμηνο, οι σπουδαστές των οποίων ο μέσος όρος βαθμολογίας του προηγούμενου εξαμήνου έχει ως εξής:
  • Οκτώ (8) μαθήματα όταν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 8,50
  • Εννέα (9) μαθήματα όταν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 9,00
  • Δέκα (10) μαθήματα όταν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 9,50
 2. Οι σπουδαστές που εγγράφονται στις ροές, δηλαδή από το έκτο (6ο) εξάμηνο και άνω έχουν το δικαίωμα εγγραφής σε μάθημα ανωτέρου εξαμήνου.
 3. Σπουδαστές οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει ένα μάθημα κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική του μαθήματος αυτού (κανονική και επαναληπτική) του ιδίου ακαδημαϊκού έτους.

Σημείωση: για τους προπτυχιακούς φοιτητές με αριθμό μητρώου 03114 και παλαιότερο, που ανήκουν στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.
Το πλήθος των μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί ο σπουδαστής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκατρία (13). Από αυτά, τα μαθήματα που επιλέγονται για πρώτη φορά (τρέχοντος εξαμήνου και προηγούμενων εξαμήνων) πρέπει να είναι οκτώ (8). Κατ’ εξαίρεση μπορούν να εγγραφούν σε περισσότερα των οκτώ (8) μαθημάτων οι σπουδαστές των οποίων ο μέσος όρος βαθμολογίας του προηγούμενου εξαμήνου έχει ως εξής:

 • Εννέα (9) μαθήματα όταν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 8,50
 • Δέκα (10) μαθήματα όταν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 9,00
 • Έντεκα (11) μαθήματα όταν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 9,50

Ο ολοκληρωμένος ενιαίος κύκλος προπτυχιακών σπουδών αποτελεί στρατηγική επιλογή της Σχολής, καθώς υποστηρίζει επιτυχώς το μεγάλο εύρος των γνωστικών περιοχών του HMMY αλλά και ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών αντικειμένων και δικαιωμάτων. Αντίστοιχα προγράμματα σπουδών συναντώνται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, γνωστά ως Integrated Master (MEng) of Electrical and Computer Engineering. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, η ενισχυμένη εργαστηριακή εκπαίδευση, η ερευνητική δραστηριότητα και η ομαδική εργασία φέρνουν τους φοιτητές σε επαφή με θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού, και ποικίλες εφαρμογές αυτών, που εντάσσονται στο ευρύ αντικείμενο του ΗMMY. Επιπλέον, καθώς οι φοιτητές εμβαθύνουν σε μαθήματα αυξανόμενης πολυπλοκότητας/ απαιτήσεων, εμπλουτίζουν τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες και αποκτούν τη γνώση, την ικανότητα και την ωριμότητα που θα τους επιτρέψουν στη συνέχεια να συμβάλλουν με πρωτοποριακό τρόπο στην ανάπτυξη και την έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής.

Οδηγός σπουδών

Υποτροφίες


Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσεται μια σειρά Υποτροφιών από Ιδρύματα που αφορούν φοιτητές ή αποφοίτους του ΕΜΠ, γενικά ή συγκεκριμένων σχολών του. Τα κριτήρια για κάθε υποτροφία ορίζονται ξεχωριστά και περιλαμβάνουν συνήθως την καταγωγή, τον μέσο όρο βαθμολογίας, την κατεύθυνση σπουδών ή τον βαθμό διπλώματος (για τους αποφοίτους).

Τρόπος υπολογισμού σειράς επιτυχίας για υποτροφίες

Η σειρά επιτυχίας προσδιορίζεται από το μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα των ονομαστικών εξαμήνων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με τους επόμενους κανόνες:

 1. Τα παραπάνω μαθήματα έχουν οπωσδήποτε δηλωθεί στις αιτήσεις εγγραφής των εξαμήνων του αντίστοιχου έτους, ή νωρίτερα σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στη παρ. 7.6 του οδηγού σπουδών.
 2. Ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 12 μαθήματα των ονομαστικών εξαμήνων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (ή σε τουλάχιστον 5 για το 5ο ακαδημαϊκό έτος).
 3. Ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών (κορμού ή/και ροών) στα ονομαστικά εξάμηνα του έτους για το οποίο υπολογίζεται η σειρά βαθμολογίας.

Βραβεία


Εκτός από τις υποτροφίες των Ιδρυμάτων τις οποίες διαχειρίζεται το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων, υπάρχουν και πολλές κατηγορίες βραβείων και υποτροφιών που διαχειρίζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και συγκεκριμένα το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τον Οδηγό Βραβείων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τον Οδηγό Βραβείων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Πρακτική


Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένη διαδικασία της εκπαίδευσης των φοιτητών της Σχολής. Είναι ενταγμένη, ως μάθημα επιλογής, στο πρόγραμμα σπουδών του 8ου εξαμήνου. Οι βασικοί στόχοι του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης είναι:

 • Η εμπέδωση των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων των φοιτητών μέσω της πρακτικής τους εφαρμογής.
 • Η εξοικείωση των φοιτητών με τη βιομηχανική και γενικότερα επιχειρηματική πραγματικότητα στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Η αναγνώριση και ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και η διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους.

H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) συνιστά κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής στο 8ο εξάμηνο με κωδικό μαθήματος: 3.7.3394.8. H Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια δύο μηνών. Πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημοσίους φορείς με αναγνωρισμένη δραστηριότητα (ερευνητικά κέντρα κ.ά.) και τομέα δραστηριοποίησης που εντάσσεται στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της Σχολής.

Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στην ΠΑ είναι η εγγραφή του φοιτητή στο 8ο εξάμηνο και η οφειλή λιγότερων από 10 μαθημάτων. Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο.

Η πρακτική άσκηση ως μάθημα προσμετράται στον συνολικό αριθμό μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ένας φοιτητής και αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή. Το μάθημα βαθμολογείται με αναφορά σε επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του και επιλέγεται πέραν των 55 μαθημάτων που απαιτείται βαθμολογία για την ολοκλήρωση των σπουδών.