Μη Εντασσόμενα στις Ροές


Εξάμηνο 6

Εξάμηνο 8

Εξάμηνο 9

Κωδικός Τίτλος Κατηγορία Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Εργαστηρίου
9.1.3062.9 Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό 4 0
* Επιτρέπεται να επιλεγεί το πολύ ένα μάθημα από τα υπόλοιπα, επιπλέον του 3.7.3394.8