Εξάμηνο 1


Υποχρεωτικά

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ξένη γλώσσα)

Κωδικός Τίτλος Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Εργαστηρίου
0.3037.1 Αγγλική Γλώσσα 2 0
0.3038.1 Γαλλική Γλώσσα 2 0