Εξάμηνο 7


Υποχρεωτικά

Κωδικός Τίτλος Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Εργαστηρίου
3.7.3035.7 Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 3 1

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Κωδικός Τίτλος Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Εργαστηρίου
3.4.3403.7 Μηχανική Μάθηση 3 1