Σύστημα λογισμικού για τη χωρική απεικόνιση και ανάλυση ιχνών κίνησης απορριμματοφόρων
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Νικόλαος Παπασπύρου
Συσχετιζόμενο μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού

Περιγραφή

Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης διαδρομών αποκομιδής αστικών απορριμμάτων είναι γνωστό στη βιβλιογραφία και έχει αρκετές πλευρές, όπως η βέλτιστη χωροθέτηση των κάδων και η βελτιστοποίηση του πλήθους των οχημάτων και των διαδρομών, με διάφορα, δυνητικά αντικρουόμενα, κριτήρια και περιορισμούς, όπως παράθυρα χρόνου αποκομιδής, ελαχιστοποίηση συνολικού χρόνου, ελαχιστοποίηση κόστους, μέγιστη αξιοποίηση οχημάτων αποκομιδής κ.ά.
Κάποια υπάρχοντα συστήματα επιτρέπουν την καταγραφή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο της πληρότητας των κάδων, γεγονός που θεωρητικά δίνει επιπλέον περιθώρια βελτιστοποίησης, όπως με τη δυναμική δρομολόγηση οχημάτων αποκομιδής, την αποφυγή δρομολογίων ή την πραγματοποίηση έκτακτων όπου απαιτείται. Ωστόσο, η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών είναι δύσκολη στην πράξη. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να αναλύονται δεδομένα όπως ίχνη απορριμματοφόρων, τα οποία είναι επίσης δύσκολο να συλλεχθούν.
Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας δικτυακής εφαρμογής λογισμικού για τη διερεύνηση του προβλήματος με μελέτη πραγματικών ιχνών και δεδομένων αποκομιδής απορριμμάτων τα οποία εκτείνονται σε ασφαλές βάθος χρόνου. Αποτέλεσμα της εργασίας θα είναι ένα υπολογιστικό δικτυακό εργαλείο ανάλυσης και απεικόνισης τέτοιων δεδομένων, με σκοπό την τεκμηρίωση του οφέλους από ενδεχόμενη αναδιοργάνωση του συστήματος αποκομιδής που θα μελετηθεί, με χρήση πραγματικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα.

Η εργασία θα εκπονηθεί σε συνεργασία με τον κ. Βεσκούκη Βασίλειο, ΗΜΜΥ, Αν.Καθ. ΣΑΤΜ. Περισσότερες πληροφορίες στο v.vescoukis [at] cs.ntua.gr