Αλγόριθμοι εκτίμησης μετρικών απόδοσης IP δικτύων
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Η κίνηση στο διαδίκτυο αναμένεται να αυξάνεται συνεχώς ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων των νέων εφαρμογών όπως το υπολογιστικό «νέφος», το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things – IoT) αλλά και της έλευσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G). Οι δικτυακές υποδομές εξελίσσονται συνεχώς προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις κυκλοφορίας. Γίνονται όλο και πιο περίπλοκες με συνέπεια να δυσκολεύει η αποτελεσματική τους παρακολούθηση και διαχείριση. Μία από τις πιο σημαντικές λύσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης μιας δικτυακής υποδομής είναι η Τηλεμετρία Δικτύου (ΤΔ). Η ΤΔ βασίζεται στη χρήση συγκεκριμένων μετρικών απόδοσης, όπως π.χ. η καθυστέρηση και η απώλεια πακέτων, για την ανίχνευση προβλημάτων απόδοσης και τη βελτιστοποίηση του δικτύου εάν χρειάζεται.

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα γίνει ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων που: i) θα στηρίζονται σε ορισμένες μετρήσεις για να ορίσουν την απόδοση του δικτύου, ii) θα εκτιμούν αυτές τις μετρήσεις για διάφορα τμήματα του δικτύου, συσχετίζοντας τις διαθέσιμες μετρήσεις του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι βασιζόμενοι σε τεχνικές όπως Network Kriging, οι οποίοι θα υπολογίζουν ορισμένες μετρήσεις ανά ροή (π.χ., latency, jitter). Οι αλγόριθμοι θα παρακολουθούν τις μετρήσεις ενός υποσυνόλου των flows και θα είναι σε θέση να αντλούν τις μετρήσεις άλλων flows στο δίκτυο καθώς και εκείνων των μη καθορισμένων μελλοντικών υποψηφίων flows.

Επιθυμητές Γνώσεις: δίκτυα επικοινωνιών, αλγόριθμοι, Matlab ή και Python

Υπεύθυνος: Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος