Σχεδιασμός και ανάπτυξη Αγοράς Ευελιξίας για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Τα σύγχρονα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις, όπως είναι η υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η οποία συνεπάγεται δυναμική και απρόβλεπτη κατανεμημένη παραγωγή, με συνέπεια την αυξανόμενη δυσκολία στην εξισορρόπηση παραγωγής και φορτίου. Οι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής θα χρειαστεί επίσης να αντιμετωπίσουν στο μέλλον συχνότερα και εντονότερα φαινόμενα όπως η ανύψωση των μέτρων των τάσεων των ζυγών και η συμφόρηση του δικτύου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα σχεδιαστεί και θα μοντελοποιηθεί μία Αγορά Ευελιξίας στο επίπεδο του Δικτύου Διανομής, η οποία θα αξιοποιεί Κατανεμημένες Πηγές Ενέργειας (μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, διεσπαρμένη ελεγχόμενη παραγωγή, ευέλικτα ηλεκτρικά φορτία) με σκοπό την ευσταθή και αξιόπιστη λειτουργία του δικτύου με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Παρέχεται επαρκής και ποιοτική επίβλεψη. Γνώσεις που θα χρειαστούν/θα αποκτηθούν είναι προγραμματισμός σε περιβάλλον MATLAB και θεωρητικές γνώσεις βελτιστοποίησης