Θεωρία βελτιστοποίησης και σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Στα σύγχρονα ενεργειακά συστήματα η προσφορά ενέργειας είναι αρκετά δυναμική και απρόβλεπτη λόγω του υψηλού βαθμού χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Απαιτούνται λοιπόν αλγόριθμοι για τη δυναμική και βέλτιστη χρήση του δικτύου. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα υποθέσουμε γραμμικά και μη γραμμικά προβλήματα βελτιστοποίησης δικτύων διανομής ενέργειας και θα υλοποιηθούν αλγόριθμοι βέλτιστης χρήσης του δικτύου διανομής ενέργειας με σκοπό την ευσταθή και χαμηλού κόστους διανομή.

Γνώσεις που θα χρειαστούν/ θα αποκτηθούν είναι προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab και προχωρημένες γνώσεις μη γραμμικής βελτιστοποίησης και ανάλυσης ενεργειακών δικτύων.