Προσομοίωση μιας ολοκληρωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας υφίστανται σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελίξεις που θέλουν μεγαλύτερη ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών καθώς και απελευθέρωση της αγοράς. Συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθείται η ενοποίηση των αγορών ισχύος εξισορρόπησης. Ο σκοπός του διαχειριστή της αγοράς είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας σε ηλεκτρική ενέργεια με το μικρότερο δυνατό κόστος, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ευστάθεια και την αξιοπιστία του δικτύου.

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής, ο φοιτητής θα μελετήσει διαφορετικά μοντέλα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (πχ αγορές “central-dispatch” και αγορές “self-dispatch”) και θα υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο αγοράς συμπεριλαμβανομένου του αλγόριθμου εκκαθάρισης. Ο αλγόριθμος θα είναι ένα πρόγραμμα μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) που θα λαμβάνει σαν είσοδο τις προσφορές των παικτών της αγοράς και τις ανάγκες εφεδρειών, και σαν έξοδο θα ρυθμίζει το πρόγραμμα αγοράς (πχ παραγωγή ενέργειας) κάθε παίκτη.

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν: Matlab, εναλλακτικά Python, MILP solvers (π.χ. CPLEX / Gurobi)